اگه دنیامون یه جهنمه من ازت معذرت میخوام بریدم از همه

مهم نی کی بعدتم بیاد کاش از اون اولش نمیزاشتم سمت من بیای

تو دلت دردسر میخواد تو دلت دردسر میخواد نمیخوام ببینم کسی ام دیگه

کارامم ندارن بیبی ربطی بهت نمیدونم مغزم به چی درگیره

خسته ام اَ این شهر باید بپیچم دیگه تویه نور شبو

ازت دور میشمو هر کی یه جور اومدو زدو شکوند دلمو