هستی رویایی من عشق اهورایی من ساحل دریایی من تویی لیلای من

دستای تو دستای من حلقه زدن دور وطن اسمتو فریاد میزنن

تویی دنیای من ایران