ایران فدایه اشکو خنده ی تو دل پرو تپنده ی تو

فدایه حسرتو امیدت رهاییه رمنده ی تو رهاییه رمنده ی تو

ایران اگر دله تو را شکستند تورا به بند کینه بستند

چه عاشقانه بی نشانی که پایه درد تو نشستند

که پایه درد تو نشستند