رویای این خاکی تا یا علی میگی میلرزه میدونا

پای غرور تو پر میشه از شادابی بغض خیابونا

این خاک رستم هاست زیبایی این مرز به پهلووناشه

پیروز میدونی تا پرچم ایران تو دست تو باشه

ایران منم جان جهان یه قهرمان با یه صدا

ایران منم بی انتها مرز تموم عاشقا

ایران منم از ابتدا به پهلوونام مشهور

ایران منم رویای دور سکو به سکو پرغرور