اینا میخوان از چشمام تورو بندازنت

نمیدونن چشامی نمیدونن تو باشی نباشی بازم

توی دلم باهامی

تو همش که تو چشمای من شدی هم دلیل خنده هامی