دل بریدن وعده ی دیدار میخواهد مگر عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق میشوی

اشتباه ناگهان تکرار میخواهد مگر اشتباه ناگهان تکرار میخواهد مگر

روح سرگردان من هر جا بخواهد میرود خانه ی دیوانگان دیوار میخواهد مگر

با زبان بی زبانی بار ها گفتی برو گفتی برو من که دارم میروم اصرار میخواهد مگر