ای حس عاشقانه ونو دلت پاک بکی نچو سرم نخه خوار

مه و تنهایی دربار و نو ای ماله حبسم

باو مه و ناو خوم دربار و نو ای ماله حبسم

باو مه و ناو خوم دربار حق نیری ترکم بکی

نچو سرم نخه خوار باو مه و ناو خوم دربار