دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه ای دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه ای

من میخوام برگرم به قدیم آره دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه ای

دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه ای دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه ای

میخوام برگردم به قدیما من اون موقع ها که بودم یه کم هنو شبیه آدم

وقتیکه گرگ نشده بود