این روزا نفس که نه سیگار میکشم بعد چشمات دیگه چیزی نمیاد به چشم

ببین من هنوز تو همون عالمم همون آدم که هیچکی جز تو نمیاد بهشم

اسمت میاد چشما پر میشن بی دلیل عکساتو میبینم که به اشکا نیشخند میزنی

یه جور باهات حرف میزنم انگار میشنوی سریع اصلا وقتی رفتی هر روز بیشتر پیشمی

چشای ساده ی من تو رو فرشته دید