داشتم فکر میکردم چی بت بگم اگه منطقی شه بحث  اگه منطقی بگم یاید

بدونی من یه لحظه قهرتم نمیکشم بریز به هم اتاقتو اعصابمو بهم بگو

برم اگه نی ته قلبت پیش من چه بد که پس نمیده بس شبا سقفو میبینم که

تخته خسته میشه حرف دارم باهات بیبی ولی چت که قد نمیده

پس مهذرت که این سه شب حثه تش به ایکه ختم