نگی که نگفتم زمین میچرخه و میرسیم به هم

بپا که نیوفتم رو دنده ای که عاشقت بشم

نگی که نگفتم اگه بری تو دیوونه میشم و من روی تو قفلم

نباشی پیشم و عاشق کی شم

یه ستاره توی آسمون واسه منو تو نشون نگی که نگفتم

از تو بهترم مگه داریم ما که از این حرفا نداریم

منو تو رو ابرا سواریم وقتی دیگه همو داریم