این همه باتو بودم عشق من و ندیدی

قلب منو شکوندی خوب به کجا رسیدی

از اولم برای تو قصه ی سرگرمی بودم

با حرفهای دروغ تو همیشه سرگرم میشدم

دستات تو دستای منه اما دلت با اونه

چه عشق بی نظیری شد لعنت به این زمونه