معشوقه من ای هستی من دستاتو بذار تو دستای من

ای خوشکل من چشم روشن من گرمی دلو جونو تن من

وقتی پیش توام آروم آرومم از غمو غصه هام چیزی نمیدونم

یه جورایی یه حس خوبی بم دست میده انگاری که زیر نم نم بارونم

وقتی پیش توام آروم آرومم از غم و غصه هام چیزی نمیدونم

یه جورایی یه حس خوبی بم دست میده انگاری که زیر نم نم بارونم

شینا ناری ناری نای ناری نای نی نی نای