ای فلک نمک نشناس ای نافلک بی احساس

ای بی فلک بیچاره رو ای فلک رشاده رو

ای فلک نمک نشناس ای فلک بی احساس

ای فلک ای فلک ای فلک