کنارت همه دردا فراموشمه وقتی تو هستی وقتی تنت تو آغوشمه

دیگه به جز تو چی وقتی که رو به رومه در کنارش تا ابد بودن آرزومه

نمیخوام تمومشه امشبو تا تو هستی میخوام تا ابد نگاهت کنم وقتی میرقصی