از اولش گفتم من عاشق حرفاتم ای قاش قارا گز یاروم من ساکن چشماتم

وابسته شدم رفتی ای مذهب ای وای بریز ساقی زخمش هنوز جاش مونده

آهسته برو ناکس این خاطره هات مونده اوقلاسون گوزلیم ای کاش گیمی اوخلاسون

سرتا ما طلا باشی ذاتت نجس خاری حق با منه نه دلبر باس خاطر این لالی