بارون دل من پره از یه نفر توی شهر

بارون ازش دلخورم اما دیوونشم

بارون کاری کرد که از آدما خسته بشم بارون

نمیتونم چرا ازش دست بکشم