دلبر گتی من امبه امتی همرامبه بهار ببی سرمبه

تو بوردی یان مائه ها دلبر ها دلبر ها دلبر عشق و عاشقی یدا

ها دلبر آخر جدایی یدا سن اگه بالا بوره بالای پنجاه بوره