حرف دل زیاد بود ولی کو گوش شنوا واسه من همه دردا به دنبال دوا

همه درگیر آنند که برن هوا پس تی ام دوباره دوباره بنوا

بازم تو گوشم حرف زد میگه دلم برات ضعف کرد اینهمه خلاقیت بگو واسه چی

واسه خودت انگار شدی داوینچی اونم نمیخوام فقط بیس خفن