بازم یه تیکه ماه شدی با این گلای پیرهنت

همه جوره دل میبری حتی با اون خندیدنت

حتی با اون خندیدنت

چه چشمای قشنگی داری دختر

تو هم یاری و هم دلداری نرو بیرون بهم میریزه کوچه

بشین خونه مگه بی کاری دختر