متن آهنگ بالای شهر پایین شهر دکته خبر

 

بالای شهر ، پایین شهر ، دکته خبر آخ شی جان یاری قربون

شه دلی قراری قربون ، آخ شه دل زاریِ قربون

بیمه یاغی بیمه فراری تنی خاطری آژیری صدایی قربون

محله ای غوغایی قربون ، تیره سر صدایی قربون

مه دست دستبند ، منِ پا پابند ته نووش دربند ته بیقراری قربون

چشم انتظاری قربون تی برمه زاریِ قربون

بوردمه زندون می دل دره خون نییرمه آروم تا صپی شاری قربون

شب زنده داری قربون لحظه شماری قربون