چجوری با دلم کنار بیام چجوری میتونم تورو نخوام

چجوری میتونم فراموشت کنن چشام

هر جا برم ازت یه خاطرست تو از منو دلم چی یادت هست

نمیدونی چقد بدون تو دلم شکست

دیوونه ی تویه دل من یکی رفتی آخه بگو سر حرف کی