تو گیر و دار زندگی گیر تو افتاده دلم

کوکه با تو ساز دلم

عشقت چه میسازه به من

همه چی از دور قشنگ تره تو از نزدیک

بزار تو آغوش دلت بشم تبعید

به تمام معنا دوست دارم نذار منو تنها

با تو فروکش میکنه دردام 

چه صحنه ای منو تو و دریا