من با دستای سردم با ترکای قلبم واسه خندش هر کاری کردم

ای آبرو داری کردم تو خودم هی خالی کردم تو دل تنهایی رفتم