با همه فرق داری برام نمیشه از فکر تو درام

هر چی تو بگی میگم باشه قول من هنو سر جاشه

آخرش چه خوب بشه چه بد میمونم به پات مثه یه مرد

دست به دست شده آخه دلم اومدی حل بشه مشکلم

به تو نگم آخه به کی بگم عزیزم کی برام ناز بکنه براش زبون بریزم

خنده هات قرص اعصاب منه مریضم ما یه روحیم توو دوتا بدن

یه شب دو شب که نیست کشته منو خیالت

خوش ندارم بپیچه جایی بو عطر شالت