یه کاری کردی با چشات کسی نمیاد به چشم 

میدم یه نقاشی از اون چشمای تو بکشن

خوشگل من دلتو زودی بده من بگیر

حرف منو طفره نرو بیا جاشو صاف توو دل من