به جز تو نمیدم هیشکی و تو قلبم راه بجز تو

بجز تو بی تو امونم و بردن این سر دردا

تا یکم مست میکنم میرم سراغ عکس مکسات

پر از حرفم کاش کم کنی از دردام

نه اینکه بدتر کنی خون بندازی زخم منو

دیشب با کی کجا بودی جواب بده