بدون تو نمیخوام آسمون بارون بباره

بدون تو زنده و مرده م هیچ فرقی نداره

تو رفتی بعد تو از همه آدما بریدم

به جون تو یه لحظه بعد تو خوشی ندیدم