بدون تو خورشید محال بتابه

تو فانوس شب های بیداریم باش نجاتم بده

واسه گریه کردن به پای تو دیره

یه جوری شکستم که گریه ات بگیره

همین امشب از حال من باخبر باش