خدایی ته دشمن چش کور بوو الهی

تو مه بال و بازو رفق مه جانی الهی نیه اون روز جدایی

گله گرگای دله گت بوی تنهای خط و نشون کشنه ای امسال ورکا

دتا برارمی دتا ارتش تنها بچه پایین سوخت نده و بولا

ته خاطری جنجال کمبه خدایی ته دشمن چش کور بوو الهی