متن نوحه برای ایرونیا هیچ جا مشهد نمیشه

 

‼ ماهی با دریا خوشه دریا کجاست حرمت …

‼ آهو با صحرا خوشه صحرا کجاست حرمت …

‼ دل ما یه جا خوشه اونجا کجاست حرمت …

‼ برای کبوترا هیچ جا گنبد نمیشه …

برای ایرونیا هیچ جا مشهد نمیشه

‼ گدا توی حرم تو مردد نمیشه حاجتش رد نمیشه …

‼ آمدم ای شاه پناهم بده یا علی موسی الرضا راهم بده …