از این بالا نیگا کردم زمین منو صدا میزد یکی میگفت بپر پایین یکی تو قلبم جا میزد

وقت تموم کردن کار شهامت دل بریدن خط کشیدن دور همه به حس پرواز رسیدن

حالا باید چیکار کنم خاطره ها رو خط زدم کاری که اینجا ندارم گذشتنو خوب بلدم