متن آهنگ حجت اشرف زاده برف بی صدا می بارد

 

حالم را تو که میدانی دل دادم به پریشانی

آرام منو این شهر باش

میماندی نفسی ای کاش

آتش بزن جان مرا پروانه کن خاکسترم را

باران منم تا مینهم

بر شانه ی یارم سرم را

تا دیدم چشم تو را دور تو میگردم چه حالم

عاشق مشو باشد ولی

بگذار من عاشق بمانم

نیمه جان تو را تو را صدا زدم گر چه باز به خاطرت نیامدم

آتش بزن جان مرا

پروانه کن خاکسترم را

باران منم تا مینهم بر شانه ی یارم سرم را

تا دیده ام چشم تو را

دور تو میگردم چه حالم

عاشق مشو باشد ولی بگذار من عاشق بمانم