کاش تو روم یکم حس خجالت داشتی و از اولش باهام صداقت داشتی

چی شد تا حرف از صداقت داشتی یهو صدات قطع شد تو با من گرم بودی

دستات چرا سرد شد چند وقتیه که خدارو شکر بهترم

ولی بازم نمیشه از تو بگذرم هنوزم قفلم روت هر چند