بریـم نقطـه سر خط سـیر نمیشـم ازت

حس خواستنت همیشه توی قلب منه

اسم تو وطنه وطن عشق منه

تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه

بریم نقطه سرخط سیر نمیشم ازت

حس خواستنت همیشه توی قلب منه

اسم تو وطنه وطن عشق منه

تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه