متن نوحه بذار بگم با زبون ساده

 

‼ بذار بگم با زبونِ ساده‌ همین حسین حسینمم از سرم زیاده …

‼ خدا اجازشو به هر کسی ندانده ؛ خدا اجازشو به هر کسی ندانده …

‼ بذار بگم با زبونِ ساده‌ همین حسین حسینمم از سرم زیاده …

‼ خدا اجازشو به هر کسی ندانده ؛ خدا اجازشو به هر کسی ندانده …

‼ به چشمِ تو بدهکارم ، به عشق تو گرفتارم …

‼ به چشمِ تو بدهکارم ، به عشق تو گرفتارم …

‼ نمی خوام از کسی چیزی تا وقتی که تو رو دارم …

‼ بذار بگم با زبونِ ساده‌ همین حسین حسینمم از سرم زیاده …

‼ خدا اجازشو به هر کسی ندانده ؛ خدا اجازشو به هر کسی ندانده …

‼ پرِ دردم دوا میشم ، منم حاجت روا میشم …

‼ پرِ دردم دوا میشم ، منم حاجت روا میشم …

‼ دلم قرصه با دست تو توی محشر سوا میشم …

‼ خودت سرشتی آب و گل من مگه خودت کاری کنی برا دل من …

‼ با دستای خود تو حل شه مشکل من …

‼ با دستای خود تو حل شه مشکل من …

‼ بذار بگم با زبونِ ساده‌ همین حسین حسینمم از سرم زیاده …

‼ خدا اجازشو به هر کسی ندانده ؛ خدا اجازشو به هر کسی ندانده …

‼ من اون ذره ام که ناچیزم تویی عشق دل انگیزم …

‼ من اون ذره ام که ناچیزم تویی عشق دل انگیزم …

‼ دلم گرمه به اشکی که تو دریای تو میریزم …

‼ دلم شده باز مسافر تو یه روز میشم تو کربلا مجاور تو …

‼ آواره ی عالم میشم به خاطر تو آواره ی عالم میشم به خاطر تو …

‼ بذار بگم با زبونِ ساده‌ همین حسین حسینمم از سرم زیاده …

‼ خدا اجازشو به هر کسی ندانده ؛ خدا اجازشو به هر کسی ندانده …

‼ بذار بگم با زبون ساده‌همین حسین حسینم از سرم زیاده …

‼ زهرا اجازشو به هر کسی ندانده زهرا اجازشو به هر کسی ندانده …

‼ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین …