بذار سر برم از تو دیگه گیره دلم مگه میشه که نگات به حال دلم بگه نه

نفس کشیدنم میچسبه با تو کنارت یکی میخره همه خستگی هاتو خوش به حالت

دعوا مرافه کردی دلتنگ شدی آشتی کردی یعنی بازم مثل موج ساحلو بغل میکردی

سر به سرت میذارم آخه من کیو جز تو دارم شده من یه طرفه این عشقو نگه میدارم

هیچ موقع با هیشکی عوض بدل نمیشی