بزار همه برن فقط تو بمون نرو ميشم هموني كه ميخواي

فقط تو بمون نرو ميپيچونم برات كل ايرانو تو فقط نرو

نشكون اين قلبو خورد نكن اين مرد تو فقط نرو

تو فقط نرو يه امشب رو