چنی لال بوم وبان قصد صبر منیش رسی و سر

خدا زانی دردم فرس سیله چه کی درم بومه ضرر

چنی بسوزم پات نفس یا جای منه یا جای اوس

گیره نکه ارام اصن قسمت یسه بچمه سفر