امیدیمو خیلی مرعووی دارمی مازندرون بلبل و گرچی دارمی

مازندرون بلبل و گرچی دارمی بلبل نخوان به دل غم دارمه می جانه یارسه

بلبل نخوان دیگر مه حالی نارمه بلاشی دلبر جدایی دارمه بلبل دیگه نارمه قرار