متن آهنگ بهنام خدری بهاره دختر عمو

 

عروسی میکنی شویت مبارک بهاره دختر عمو

حنا بر دست و مویت مبارک بهاره دختر عمو

مرا از کوی خود راندی به خاری بهاره دختر عمو

رقیبوم بر سر کویت مبارک بهاره دختر عمو

بهاره دختر عمو لاله زاره دختر عمو

بهاره موی تو شبهای تاره دختر عمو

بهاره دختر عمو لاله زاره دختر عمو

بهاره موی تو شبهای تاره دختر عمو

سروم درد میکنه از درد و مندی بهاره دختر عمو

تو بی عیبی که بر عیبوم میخندی بهاره دختر عمو