تو آه منی اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم

تو هم سفر نیمه راه منی چگونه هنوز از تو میگویم

پناه منی تکیه گاه منی که زمزمه ات مانده در گوشم

گناه منی بی گناه منی که بار غکت مانده بر دوشم