بهم گفتی دوست دارم ولی حسی نداشتی

آخرشم تو رو این رابطه اسمی نذاشتی

ولی منم اسمشو میذارم یه حس یک طرفه

و شکستن دلم تو این قصه یک هدفه