دیگه افسرده شدم جمع شلوغ کم میرما تو با اون ارومی من روحیم داغونه

آرامشم با خونه تو واست اسونه خیلی تمرین کردم وابسته مواد نشم

ولی چه شبایی که صبح کردم برات نگم به همه میپیچم تک و تنها میریزم