کرب و بلا غروب شده بارون می باره کوچه ی سینه زنیمون خیسه دوباره

کرب و بلا چه سریه بازم جا موندم من چه شبایی رو با اشک به صبح رسوندم

من و شکسته بالی بده به قلبم حالی دور ضریحت غوغاست جای من امشب خالی

حرم غروب کرب و بلا خواب خوب هر شبم