متن نوحه به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام

 

به تو از دور سلام به سلیمان جهان از طرف مور سلام …

به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام …

به تو از دور سلام به سلیمان جهان از طرف مور سلام …

به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام …

به تو دلبسته شدم به شبای جمعه ی کربلا وابسته شدم …

به تو دلبسته شدم به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم …

حسین آقام همه میرن تو میمونی برام …

حسین آقام همه میرن تو میمونی برام …

به تو دلبسته شدم به شبای جمعه ی کربلا وابسته شدم …

به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم …