با همه فرق داری برام نمیشه از فکر تو درام

هر چی تو بگی میگم باشه قول من هنو سر جاشه

آخرش چه خوب بشه چه بد میمونم به پات مثه یه مرد

دست به دست شده آخه دلم اومدی حل بشه مشکلم