متن نوحه به تو از دور سلام محمد حسین پویانفر

 

به تو از دور سلام

به سلیمان جهان از طرف مور سلام

به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام

به تو از دور سلام به سلیمان جهان از طرف مور سلام

به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام

به تو دلبسته شدم به شبای جمعه ی کربلا وابسته شدم

به تو دلبسته شدم به خدا من از همه به غیر تو

خسته شدم