به تو میگم که نشو دیوونه ای دل به تو می‌گم که نگیر بهونه ای دل

من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم

به تو می‌گم عاشقی ثمر نداره واسه تو جز غم و درد سر نداره

من دیگه بچه نمی‌شم دیگه بازیچه نمی‌شم

عقلم زیر پا گذاشتی رفتی تو منو مبتلا گذاشتی رفتی