متن آهنگ محسن چاوشی به خدا

 

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه سر پای برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد

که به روی نا امیدی در بسته باز کردن به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد

که به روی نا امیدی در بسته باز کردن

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن  همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه سر پای برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن