متن نوحه به سمت گودال از خیمه دویدم من

 

به سمتِ گودال از خیمه دویدم من شمر جلوتر بود دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود آخ ناله کشیدم من سر تو رو بردند دیر رسیدم من

یه گوشه ی گودال مادرو دیدم من که رفته بود از حال دیر رسیدم من

صدا زدی من رو خودم شنیدم من صدای رگهات بود دیر رسیدم من

افتان و خیزان و نفس بریدم من پیراهنو بردن دیر رسیدم من

با بوسه از رگهات به خون تپیدم من میان خاک و خون دیر رسیدم

به سمتِ گودال از خیمه دویدم من شمر جلوتر بود دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود آخ ناله کشیدم من سر تو رو بردند دیر رسیدم من